Referenser

Margumenterar

Ett urval exempel på de resultat som Facesso har åstadkommit

 

GNESTA KOMMUN

Utmaningen:

Gnesta kommun genomförde under 2012 och 2013 ”Företagsutveckling Gnesta”! Ett omfattande program i syfte att stödja de lokala företagens affärsmässiga kompetensutvecklingen. Programmet omfattade över 100 företag och genomfördes huvudsakligen genom utbildning. Bland företagen fanns intressanta företag som redan var framgångsrika och som hade potential inför framtiden. Det beslutades att dessa skulle ges stöd genom ett extraordinärt program. Ett 10-tal företag anmälde sig till programmet.

Facessos metodik:

Facesso har en utarbetad modell för stöd till grupper av företag med likartade förutsättningar, i detta fall en stabil bas i kombination med potential inför framtiden. Modellen bygger på en växelverkan mellan coachning i grupp och individuell coachning under ett antal månader där Facesso driver programmet med två seniora affärscoacher som arbetar i växelverkan, en arbetsmodell som säkerställer både bredd och djup i dialogerna. Slutprodukten av programmet är en presentation där varje företag presenterar sin tanke- och beslutsprocess från bakgrund och möjliga vägval fram till beslut och handlingsplan för framtiden.

Resultat:

Samtliga företag utvecklade och tydliggjorde sina affärsplaner under programmet. Flera av de deltagande företagen tog betydande strategiska beslut för verksamheten och antingen startada implementering eller genomförde dessa under programmet. Genomförandet av programmet rankades högt av samtliga deltagare och från var och en av företagen var programmet avgörande för ett eller fler av de strategier som blev valt. Från kommunledningen sida, såväl initiativtagare och stödjande genom projeket, anser vi att programmet var ett bra exempel på samverkan mellan kommun och näringsliv. Facesso som extern part bidrog till att dialogerna var mer öppna och gav värdefulla insikter för alla parter i projektet.

Referent: Anna Sandklef, Informations- och näringslivschef, Gnesta kommun

Vid eventuella frågor kontakta projektledare Margret Olsson, 070 750 66 56

 

KINNAN HOLDING AB

Utmaningen:

Kinnan Holding stod inför ett antal sammanfallande utmaningar såsom vikande lönsamhet, en pågående branschglidning och ett nära förestående generationsskifte.

Facessos metodik:

Facesso genomförde under kort tid en bred analys, huvudsakligen genom intervjuer och diskussioner med ägare och företagsledning. Ur detta formulerades en strategi för hur Kinnan kan fokusera på en ny koncernstruktur, vidtaga effektiva kostnadsreducerande åtgärder, höja kompetensnivå inom företagsledningen samt skapa balanserade utvecklingsplaner.

Resultat:

Kinnan följer planen som beslutades med Facessos analys och rekommendationer som bas. Efter sex månader ser vi redan positiva effekter av arbetet. Vi kan konstatera att Facesso gav oss nya perspektiv på vår verksamhet och gjorde en insiktsfull analys av vår situation, vilket gjorde att vi snabbt vidtog effektiva åtgärder.

Referent: Claes Kinnander, Ägare och Styrelseordförande Kinnan Holding AB

 

ORTIVUS AB

Utmaningen:

Ortivus AB stod i en fas där det var dags att se över verksamhetsinriktningen och att välja rätt strategi för de närmaste åren. Närmare 100 affärsidéer med stor spännvidd vad gäller inriktning och karaktär hade arbetats fram av personal, företagsledning och styrelse i olika forum och möten. Det fanns nu ett behov av att välja rätt affärsidéer för fortsatt konkretisering och att inarbeta dessa i verksamheten och affärsplanen.

Facessos metodik:

Facesso har en skalbar metodik för att fastlägga hur affärsidéer skall bedömmas ur ett affärsmässigt perspektiv och att på kort tid utveckla ”micro-affärsplaner” för dessa affärsidéer. En strukturering och prioritering av 10-tals intressanta affärsidéer kan genomföras på några få dagar och arbetet genomförs på ett sätt som underlättar att resultatet kan vidareutvecklas till mer kompletta affärsplaner och deras genomförande. Arbete görs i team där tillräcklig kompetens vad gäller insikt, beslut och genomförande finns samlat, t.ex. i en ledningsgrupp med kompletterande nyckelpersoner. Arbetet går snabbt och skapar god översikt.

Resultat:

Efter en första selektion, där ett 15-tal affäridéer valdes ut, påbörjades arbete med att utarbeta micro-affärsplaner. Av dessa identifierades några få som bedömdes som rätt för förfining och beslut i styrelsen. Hela processen genomfördes under loppet av några få dagar och gav ett underlag som innebar att alla kunde bedöma affärsidéerna på ett överenskommet sätt och att alla involverade fick samsyn på beslutet och varför det tagit. Arbetet med genomförande kunde påbörjas snabbt och effektivt.

Referent: Jan B Andersson, VD Ortivus AB