Affärsinnovation

Den globala konkurrensen fortsätter att öka. Fler aktörer och högre tempo. Det som är ett vinnande koncept idag är kanske inte ett vinnande koncept imorgon. Även det som betraktas som kärnkompetens idag kan komma att behöva ses över och vidareutvecklas inför morgondagen.

Begreppet affärsinnovation rymmer den traditionella utvecklingen av nya produkter och tjänster. Men begreppet rymmer även övriga delar av verksamheten som innebär att kunden upplever ett stort värde. Häri ingår det som kunden direkt kan se och uppleva såsom paketering, prismodell, kanal och relation. Men häri ingår även de bakomliggande processerna, metoderna, kompetenserna, partnermodellerna, strukturkapitalet, etc.

Att driva ett framgångsrikt arbete inom affärsinnovation sker bäst när man

  • utvecklar en strukturerad syn på affärsinovation inom hela företaget
  • utvecklar en kultur, värderingsbas och ett arbetssätt som stödjer affärsinnovation.

Struktur och kreativitet i samklang.

Facesso har genom sin breda erfarenhet från ett stort antal kunskapsintensiva företag och branscher, i linjeroller och styrelseroller, från globala koncerner till små uppstartsföretag, byggt upp en bredd i olika sätt att tänka som tillsammans med ett stort nätverk utgör en bra bas för att stödja och vidareutveckla det innovativa arbetet.