Turn around

Det kan finnas många olika anledningar till att ett företag hamnar i en svacka som t ex
– missbedömningar och felaktiga beslut av ledningen / styrelsen
– branschglidning, teknikskiften, internationell konkurrens
– lågkonjunktur, lägre efterfrågan, högre råvarukostnader, höga interna kostnader, ineffektiva processer etc

Ofta är det en kombination av flera olika orsaker som gör att företaget inte utvecklas enligt plan både vad gäller omsättning och resultat. Här har både ledning och styrelse ett stort ansvar för att tolka de signaler som framkommer dels internt men också att förstå förändringar i marknadsförutsättningar.  För att företag inte ska hämna i en kraftigt nedåtriktad spiral är det nödvändigt att rätt motåtgärder sätts in på ett tidigt stadium. Vad är då rätt åtgärder?

För att säkerställa att rätt åtgärder sätts in är det viktigt att en analys genomförs med faktainsamling och intervjuer för att förstå orsaken till att företaget hamnat i dagens situation. Vad är internt påverkbara faktorer och är externa marknadsfaktorer? Först därefter kan en övergripande handlingsplan tas fram som sedan detaljeras genom att involvera medarbetare/ledare på olika nivåer i organisationen.

För att lyckas med en Turn-Around är det viktigt att

  • Styrelsen och företagsledning står enigt bakom analysen och handlingsprogrammet
  • Utse ett erfaret förändringsteam med mandat att driva förändringsprogrammet, så att ordinarie ledning kan sköta ”business as usual”
  • Involvera hela organisationen på olika nivåer
  • Kontinuerlig uppföljning på alla nivåer på utvecklingen och vid eventuella avvikelser snabbt vidta korrigerande åtgärder
  • Börja alltid med några åtgärder som märks mycket i organisationen men kräver lite för att genomföra så kallade ”low hanging fruits”.
  • Informera med täta intervaller till medarbetarna om status via flera olika kanaler, vad som har gjort och vad som står näst på tur. Berätta ”success stories” och ”lesson learnt”.

Facesso-teamet har lång erfarenhet av turn-arouds både som operativa ledare från flera olika branscher och som ett förändringsteam som driver hela förändringsprogrammet. Facesso har ett väl sammansvetsat team som stöttar företaget hela vägen från analys, strategi till genomförande av förändringsprogrammet med fokus på att skapa hållbar lönsamhet.